Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

E.V.V. Communicatie B.V. (hierna E.V.V.) is gevestigd in Delft, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met vestigingsnummer 16190599 en registratienummer 27290368.

E.V.V. hanteert deze algemene voorwaarden voor leveringen van goederen aan winkeliers en andersoortige ondernemingen (hierna Afnemer).


1. Prijzen & betalingen

1.1        Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten en andere kosten indien van toepassing.

1.2        Op de prijzen is de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) van toepassing met aangewezen toezichthouders het Commissariaat voor de Media. Afnemer is bekend met de inhoud van de Wvbp en de verplichtingen die hier eventueel uit voortvloeien.


2. Bestellingen & levering

2.1        E.V.V. zal enkel overgaan tot levering indien Afnemer voldoet aan de minimale afnameverplichting van ten minste zes boeken per bestelling. 

2.2 Alle bestellingen worden verzonden na betaling door Afnemer tenzij anders overeengekomen tussen partijen. 

2.3        Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling zal plaatsvinden ná levering, dient de factuur te worden voldaan binnen 14 dagen na levering. Bezwaren tegen de hoogte of inhoud van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. Bij het uitblijven van betaling is E.V.V. gerechtigd wettelijke rente, incassokosten of overige kosten – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – op Afnemer te verhalen.

2.4        Afnemer is niet gerechtigd om bedragen die E.V.V. aan Afnemer verschuldigd is met de facturen te verrekenen. 

2.5 E.V.V. is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen op te schorten indien en voor zover Afnemer (gedeeltelijk) tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen.

2.6        Facturen worden verzonden via e-mail op het door Afnemer verstrekte e-mailadres.

2.7        Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien betaling in overeenstemming tussen partijen achteraf zal plaatsvinden, geschied de levering binnen 2 tot 5 werkdagen na bestelling.

2.8 Reeds gemaakte bestellingen kunnen slechts binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling kosteloos worden geannuleerd. Annulering zal enkel kunnen geschieden via een bericht van Afnemer aan order@elmavanvliet.nl onder vermelding van het ordernummer en beschrijving van hetgeen zal worden geannuleerd. Het tijdstip waarop E.V.V. deze e-mail ontvangt zal leidend zijn om vast te stellen of tijdig is geannuleerd. 24 uur na het plaatsen van de bestelling is annulering niet meer mogelijk. Geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd aan E.V.V. tenzij er sprake is van een gebrek of beschadiging welke niet te wijten is aan Afnemer. 
De goederen zullen in dat geval worden geretourneerd in de condities dat ze werden geleverd aan Afnemer.

2.9 Het is Afnemer niet toegestaan de goederen zelf te (re)distribueren of op andere wijze te verspreiden of te verkopen aan andere ondernemingen, ook niet binnen andere vestigingen van haar eigen onderneming of dochterondernemingen zonder schriftelijk toestemming van E.V.V. Het is wel toegestaan goederen te verkopen via beide een fysieke locatie en virtuele locatie (e.g. online webshop) van een vestiging. Indien Afnemer de goederen op meerdere locaties wenst te verkopen, kan E.V.V. de goederen leveren op verschillende locaties van Afnemer.

2.10 Afnemer zorgt voor adequate toegang en ontvangst ten behoeve van het leveren van de goederen. Afnemer zal de goederen na ontvangst inspecteren. Indien de goederen enige gebreken of beschadigingen vertonen zal Afnemer dit onverwijld, doch niet later dan 24 uur na ontvangst melden aan E.V.V. 

2.11  E.V.V. beslist of de beschadigde of gebrekkige goederen zullen worden vervangen door nieuwe exemplaren of het factuurbedrag zal worden gecrediteerd. 

2.12  De Wet Koop op Afstand is expliciet niet van toepassing.

3. Eigendomsvoorbehoud

3.1        De geleverde goederen blijven eigendom van E.V.V. totdat de Afnemer aan alle betalingsverplichtingen, inclusief rente en kosten in verband met de goederen heeft voldaan. Op basis van het hierboven gestelde behoud E.V.V. het recht om de goederen terug te vorderen. Zo lang Afnemer niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan zal hij zorgdragen voor passende opslag van de goederen en deze goederen duidelijk markeren als eigendom van E.V.V. Communicatie B.V. Indien de goederen reeds aan consumenten zijn verkocht of op andere wijze het eigendomsvoorbehoud niet kan worden ingewonnen, ontstaat een direct opeisbare vordering van E.V.V. jegens Afnemer ter hoogte van het factuurbedrag.


4. Aansprakelijkheid

4.1        E.V.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van E.V.V. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van de betreffende factuur. Indien er sprake is van verzekerde schade zal de aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot de hoogte van de feitelijk uitgekeerde somma.

4.2        Aansprakelijkheid van E.V.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. Intellectuele eigendom

5.1        De intellectuele eigendomsrechten van E.V.V. zullen op geen enkele wijze worden overgedragen aan de Afnemer. 

5.2        Alle teksten, tekeningen, illustraties, foto’s, ontwerpen, producten, alsmede alle overige informatie blijven eigendom van E.V.V. en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van E.V.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.

5.3        Afnemer zal de naam of handelsnamen van E.V.V. en/of de namen van haar medewerkers niet gebruiken in publicaties en/of advertenties of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.V.V.

5.4        Afnemer zal noch de overeenkomst, welke ontstaat door het plaatsen van een bestelling, noch de rechten en de verplichtingen die uit de overeenkomst c.q. bestelling geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.V.V., welke haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.

6. Ontbinding

6.1        E.V.V. kan elke overeenkomst per direct ontbinden zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist indien één of meer van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: 

  • Afnemer de verplichtingen voortvloeiende uit een bestelling of enige andere vorm van een overeenkomst met E.V.V. niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;
  • Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert;  
  • Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van Afnemer wordt gelegd;
  • Afnemer zijn onderneming staakt, fuseert, liquideert of overgaat tot overdracht van (een aanzienlijk deel van) de onderneming.

6.2 Indien E.V.V. de overeenkomst ontbindt, zal Afnemer onverwijld de reeds geleverde maar nog niet betaalde goederen kosteloos en winkelfris in cellofaan retourneren.

7. Overmacht

7.1        Indien partijen door overmacht, zijnde een niet‑toerekenbare tekortkoming, niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

7.2        Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen van eigen personeel, ziekte van personeel of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.

7.3        De partij die zich beroept op overmacht zal dit zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen kenbaar maken aan de andere partij.

7.4        Wanneer de overmacht van een partij langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade. 

8. Overige bepalingen 

8.1        De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van Afnemer, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2        Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

8.3        In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden en het bepaalde op de website of op andere wijze gecommuniceerd bij het plaatsen van een bestelling, prevaleert het bepaalde in de algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.  

8.4 Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.  

9. Toepasselijk recht

9.1        Op alle geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen zullen zij zich redelijkerwijs inspannen om gezamenlijk het geschil op te lossen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen zullen zij het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.